Bel direct

Schade afkoop

 Schade afkoop ,Brand / Diefstal Regeling

 

De schadeafkoop, brand /diefstal regeling dekt schade aan het gehuurde met uitzondering van schade ten gevolge van, verduistering, en ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten. Op de schadeafkoop  , brand/diefstal regeling is per gebeurtenis een eigen risico van toepassing.

        

In geval van Schade:

Eigen risico’s per categorie schadeafkoopregeling

Categorie            Eigen risico

  1. klein materieel (  zoals breekhamers , kruiwagens e.d)                                                            € 100,-
  2. machines met verbrandingsmotor (bv trilplaten, kettingzagen motordoorslijpers e.d)          € 200,- 
  3. middelgroot materieel ( bv.  Steenzaagtafels kanalenliften  aanhangers , e.d)                       € 300,-
  4. Rijdend matrieel (bv minigravers dumpers e.d)                                                                        € 450,-

 

In geval  van Brand / Diefstal:

De brand/diefstalregeling voorziet in beperking van de aansprakelijkheid van de huurder met betrekking tot de gehuurde artikelen in geval van brand of diefstal.

Het  eigen risico is afhankelijk van de nieuwwaarde van het betreffende object op de ingangsdatum van de huurovereenkomst.

                           Eigen risico                  Maximum                     40% Nieuw waarde         € 15.000

  

De schade/ brand/diefstalregeling biedt geen dekking:

  • als het gehuurde ten tijde van de gebeurtenis zich niet op afgesloten terrein bevindt.
  • als de diefstal of de brand het beoogde of zekere gevolg is van een handelen of nalaten van de huurder;
  • als de huurder onvoldoende zorg voor het object te verwijten valt;
  • als de diefstal of de brand door huurder of diens personeel is veroorzaakt;
  • als de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat of ter beschikking stelt, tenzij de verhuurder  daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend;
  • als de schade is ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd. Eigen risico Brand/diefstalregeling

                 

De Verhuurder  kan het aangaan van de schadeafkoopregeling als voorwaarde voor het aangaan van een huurovereenkomst stellen. Schade wordt in 1 e instantie bepaalt door Eijkenboom Verhuur.

 Voor opname van de schade afkoop,  brand/diefstalregeling geldt een procentuele toeslag van 10 % op het huurtarief.