Bel direct

Schade afkoop

 Schade afkoop ,Brand / Diefstal Regeling

 

De schadeafkoop, brand /diefstal regeling dekt schade aan het gehuurde met uitzondering van schade ten gevolge van, verduistering, en ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten. Op de schadeafkoop  , brand/diefstal regeling is per gebeurtenis een eigen risico van toepassing.

        

In geval van Schade:

Eigen risico’s per categorie schadeafkoopregeling

Categorie            Eigen risico

  1. klein materieel (  zoals breekhamers , kruiwagens e.d)                                                            € 100,-
  2. machines met verbrandingsmotor (bv trilplaten, kettingzagen motordoorslijpers e.d)          € 200,- 
  3. middelgroot materieel ( bv.  Steenzaagtafels kanalenliften  aanhangers , e.d)                       € 300,-
  4. Rijdend matrieel (bv minigravers dumpers e.d)                                                                        € 450,-

 

In geval  van Brand / Diefstal:

De brand/diefstalregeling voorziet in beperking van de aansprakelijkheid van de huurder met betrekking tot de gehuurde artikelen in geval van brand of diefstal.

Het  eigen risico is afhankelijk van de nieuwwaarde van het betreffende object op de ingangsdatum van de huurovereenkomst.

                           Eigen risico                  Maximum                     40% Nieuw waarde         € 15.000

  

De schade/ brand/diefstalregeling biedt geen dekking:

  • als het gehuurde ten tijde van de gebeurtenis zich niet op afgesloten terrein bevindt.
  • als de diefstal of de brand het beoogde of zekere gevolg is van een handelen of nalaten van de huurder;
  • als de huurder onvoldoende zorg voor het object te verwijten valt;
  • als de diefstal of de brand door huurder of diens personeel is veroorzaakt;
  • als de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat of ter beschikking stelt, tenzij de verhuurder  daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend;
  • als de schade is ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd. Eigen risico Brand/diefstalregeling

                 

De Verhuurder  kan het aangaan van de schadeafkoopregeling als voorwaarde voor het aangaan van een huurovereenkomst stellen. Schade wordt in 1 e instantie bepaalt door Eijkenboom Verhuur.

 Voor opname van de schade afkoop,  brand/diefstalregeling geldt een procentuele toeslag van 10 % op het huurtarief.

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
Exclusief schoonmaak- en reparatiekosten
Exclusief verzekering
Alle prijzen m.b.t machines met urenteller zijn gebaseerd op 8 draaiuren per dag
en 48 draaiuren per week. Voor meer draaiuren wordt toeslag berekend.

Artikel 1 Huurder verklaart ontvangst gehuurde
De verhuurder geeft hierbij aan huurder in huur de materialen, die in de huurovereenkomst gespecificeerd staan omschreven. 
Huurder verklaart deze materialen in huur te aanvaarden tegen de in deze overeenkomst vermelde voorwaarden. 
De huurder verklaart de hiervoor bedoelde goederen, inclusief de daarbij behorende accessoires in goede staat in ontvangst te hebben genomen en aldus na afloop van de huur weer terug te geven aan de verhuurder.

Artikel 2 Huurperiode, opzegging en verlenging
Het gehuurde moet aan het einde van de overeengekomen huurperiode worden teruggegeven. 
Indien geen overeenkomst van verlenging van de huurperiode aanwezig is, kan huurder zich nimmer op enigerlei verlenging beroepen. 
Alle dagen gedurende welke de huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief de dagen van afhalen en terugbezorgen, de zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen worden in rekening gebracht. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen zal het materiaal door de verhuurder niet worden aangenomen. 
Het gehuurde materiaal dient aan het einde van de huurperiode uiterlijk om 17:00 uur terug gebracht te zijn op locatie: Handelsstraat 4 te sittard. Indien het gehuurde wordt terugbezorgd na 17.00 uur, zal een extra dag in rekening gebracht worden. Verlenging van de huurperiode kan uitsluitend na telefonische goedkeuring, en dient uiterijk voor 14:00 uur gemeld te worden op de laatste dag van de geplande huurperiode. Indien partijen zijn overeengekomen, dat verhuurder bij vroegtijdige beëindiging van deze overeenkomst het gehuurde materiaal eerder bij huurder zal inleveren of laten ophalen,
dient de huurder een opzegtermijn van ten minste 24 uur in acht te nemen.
of anders in overleg.

Als er geen verzekering aan u wordt verkocht en niet vermeld staat op de offerte/ leverbon/contantbon of factuur bent u niet verzekerd

Artikel 3 Waarborgsom
In overleg kunnen eventuele beschadigingen en openstaande huur van de waarborgsom ingehouden worden

Artikel 4 Eigendom en inspectie
De verhuurder blijft te allen tijde eigenaar van het verhuurde materiaal, ongeacht de duur van de huurperiode en heeft het recht - in nader
overleg met huurder te regelen - controle op de aanwezigheid en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.
of anders in overleg.

Artikel 5 Uitlenen, onderverhuur, afstaan aan derden
Het verhuurde materiaal mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden onderverhuurd zonder dat de verhuurder daarvan
in kennis is gesteld en hij zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard. 
of anders in overleg.

Artikel 6 Afhalen, bezorgen, levertijd
Indien de verhuurder zich tegenover huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal bij de huurder te bezorgen, zal de verhuurder ernaar
streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Niet nakomen van de levertijd kan echter nooit
aanspraak doen geven op schadeloosstelling, ook niet na eventuele in ingebrekestelling door de huurder. Over de dagen gedurende welke
verhuurder niet in staat is het gehuurde materiaal ter beschikking te stellen aan huurder, is door huurder geen huur verschuldigd.
of anders in overleg.

Artikel 7 Risico, aansprakelijkheid
Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, die het
gehuurde na de in ontvangstneming mocht oplopen, noch ook de daardoor indirecte schade. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor
enige directe of indirecte schade en/of letsel, die mocht worden toegebracht door het gehuurde. De huurder is gehouden de verhuurder
schadeloos te stellen of te vrijwaren voor alle vorderingen, die derden tegen verhuurder aanhangig maken terzake van door het gehuurde
veroorzaakte schade en/of letsel. In geval directe of indirecte schade ontstaat als gevolg van een door de huurder aan te tonen technisch
mankement, dat in aanleg in het gehuurde aanwezig was, kan verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor de geldelijke gevolgen hiervan,
met een maximum van € 1000,- per geval. Verhuurder zal in een dergelijk geval het gehuurde terugnemen en de reparatiekosten, die direct
samenhangen met het hiervoor bedoelde technische mankement, voor haar rekening nemen. De normale uit dit contract voortvloeiende
kosten van reparatie en onderhoud blijven voor rekening van de huurder.
of anders in overleg.

Artikel 8 Risico, verzekering
In geval van bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde, dienen alle risico’s, vanaf het moment van overdracht van het materiaal aan huurder of diens gevolmachtigde, door de huurder te worden verzekerd tegen alle verzekerbare schade bij een solide maatschappij. De desbetreffende polisrechten draagt de huurder bij deze over aan de verhuurder.
of anders in overleg.

Artikel 9 Klic-melding
De huurder dient voor aanvang van graafwerkzaamheden een zgn Klic-melding te doen bij het Kabel en Leiding Informatie Centrum. Indien huurder verzuimt deze melding te doen, is de huurder aansprakelijk voor alle ontstane schade aan zowel infra als het gehuurde object en alle eventuele verdere kosten. Hoe en waar u de Klic-melding kunt doen, kunt u terugvinden op internet .

Artikel 11 Beschikbaarheid
Indien een gebrek of schade aan het gehuurde materiaal buiten de schuld van huurder is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging
van het betreffende materiaal gedurende de verdere duur van de overeenkomst. Indien het gehuurde door andere omstandigheden
dan hiervoor bedoeld tijdelijk niet ter beschikking van de huurder heeft gestaan, blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en heeft huurder geen recht op vervanging van het gehuurde materiaal.

Artikel 12 Gebruik, bediening, behandeling
De huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming en zorgvuldig te behandelen en verzorgen, één en ander met
inachtneming van de bediening- en behandelingsvoorschriften, die aan de huurder bij aflevering van het materiaal zijn overhandigd en die
huurder verklaart te hebben ontvangen. De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en dat
het oliepeil van de gehuurde machines op het juiste peil blijft.

Artikel 13 Onderhoud, reparatie, gebrek, schade
De onderhoudskosten zijn voor rekening van de huurder. Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde aan te (laten)
brengen noch herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te (laten) verrichten. De huurder dient alle defecten en/of gebreken aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk te melden aan de verhuurder. 
Indien reparaties door verhuurder noodzakelijk zijn door het gebruik van
ongeschikte accessoires, reparaties door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak, die niet als normale slijtgage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. Bij de beëindiging van deze overeenkomst zal het gehuurde materiaal in dezelfde conditie waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat het materiaal gebreken vertoont of beschadigd is en/of dat de huurder het materiaal niet of
niet voldoende heeft schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen.

Artikel 14 Betaling, facturering
De verhuur van materiaal geschiedt à contant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de huurpenningen en/of
geleverde koopartikelen door middel van een factuur in rekening worden gebracht, moet deze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zijn
voldaan, zonder enige korting of compensatie. Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele terugvorderingen
van de huurder op grond van deze of een andere overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 Nakoming van de verplichtingen
Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet
stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of een
gedeelte daarvan of op de hierbij aan hem in huur gegeven goederen of een gedeelte daarvan, wanneer door huurder surséance van betaling
wordt aangevraagd, wanneer huurder in staat van faillissement geraakt, wanneer hij overlijdt, onder curatele wordt gesteld of het Rijk
in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn of door het enkel plaatsgrijpen van één der gestelde
omstandigheden de verhuurder het recht zijner keuze om zonder nadere sommatie of te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen
huurtermijnen met kosten, ófwel de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden; zonder tussenkomst
van de rechter, en de verhuurde goederen onverwijld weer tot zicht te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding
van kosten, schaden en interesse te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge artikel 1302 en 1303 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 Verplichtingen huur
De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende
goederen of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage
om surseance van betaling en onder curatelestelling of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om
de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst. Huurder is
verplicht aanspraken van derden op het gehuurde materiaal af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren.

Artikel 17 Wegraken materiaal
Indien de huurder buiten staat is om welke reden dan ook, het gehuurde materiaal aan verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder
aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde
materiaal.

Artikel 18 Geschillen
Alle geschillen daaronder begrepen die geschillen, die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd en vorderingen, die
tussen verhuurder en huurder mochten zijn ontstaan, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter. Voorts zijn op alle overeenkomsten het nederlandse recht van toepassing.

Artikel 19 Kosten niet nakoming contant
Ten laste van de huurder komen de werkelijk gemaakte kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, die de verhuurder
voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge dit contract nuttig of noodzakelijk mocht achten.

Artikel 20 Verbod gebruik op de openbare weg

Het is ten strengste verboden zich te verplaatsen/bevinden op de openbare weg met een gehuurd object!

Bezorgen

Bezorg kosten

Wij hanteren de volgende prijzen aangaande levering inclusief ophalen van gehuurde Goederen.  Met als vertrekpunt altijd ons adres. ( om te berekenen hoeveel kilometers het zijn tot aan uw deur voert u in  uw routeplanner als vertrekadres in: Handelsstraat 4- 6135kl - Sittard )

 

* tot 5 km licht transport: 45,00 ex btw/ 54,45 incl btw


* tot 5 km zwaar transport:55,00 ex btw/ 66,55 incl btw


* tot 10 km licht transport: 65,00 ex btw/ 78,65 incl btw


* tot 10 km zwaar transport: 75,00 ex btw/90,75 incl btw


* tot 15 km licht transport: 80,00 ex btw/ 96,80incl btw


* tot 15 km zwaar transport: 110,00 ex btw/ 133,10 incl btw


* tot 20 km licht transport: 115,00 ex btw/ 139,15 incl btw


* tot 20 km zwaar transport: 165,00 ex btw/ 199,65 incl btw


* Boven 20 km in overleg.
 

Transport

Transport

Voor al uw open transport groot of klein met vrachtwagen.
Bijv. auto,s landbouw voertuigen en alles wat vervoerd kan worden. 
Vrachtauto voorzien van oprijbak met laadkraan
.Ook beschikken wij  over een Mercedes Sprinter.
Met als afmetingen:
Breedte 2.20m lengte totaal 8.50m ( 0.70 schuin stuk. 5.30 recht stuk en 2m opbak)
Met een laadvermogen van +- 4 ton. 
Wij werken met een vaste prijs van € 70,- per uur. 

Voor meer vragen bel 06-55183666

Meer info

Thuis

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.
Reserveer:

+31 (0)46 2046234 

Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Maandag t/m vrijdag 8:00 uur - 17:00uur
Zaterdag9:00 uur - 14:00 uur

Meer info